Privacybeleid

 

Privacy Statement FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving).
Versie 1.4 opgemaakt 28 juni 2018

GGZ Werving is een werving- en selectiebureau gevestigd te Bilthoven, Rembrandtlaan 46, postcode 3723 BK en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw privacy is voor ons van groot belang. Graag informeren we u dan ook via onze Privacy Statement over de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van persoonsgegevens. We beschrijven in dit document de volgende zaken:

I Welke gegevens we verzamelen;
II Waarom we persoonsgegevens verzamelen;
III Met wie we persoonsgegevens delen;
IV Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
V Hoe u uw persoonsgegevens kan inzien, aanvullen en/of kan verwijderen;
VI Overige zaken;
VII Privacy statement Website;
VIII Disclaimer.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij, hoe en wanneer?

We verwerken de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. In sommige gevallen kunnen aanvullende gegevens wenselijk zijn om de dienstverlening beter af te kunnen stemmen op uw specifieke wensen. Onderstaand, en in het vervolg van dit document, benoemen wij per doelgroep (kandidaten, klanten en bezoekers) ons privacybeleid.

Van kandidaten:

 1. We verzamelen gegevens als één van onze recruitment professionals actief contact zoekt met externe kandidaten. We zullen dan altijd uw toestemming vragen om uw gegevens te mogen bewaren.
 2. Publieke profielinformatie van Social Media en openbare bronnen zoals LinkedIn, Facebook en andere publieke databronnen.
 3. NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 4. Geboortedatum alleen als die in uw curriculum vitae (CV) is opgenomen.
 5. Curriculum vitae (CV) en informatie met betrekking tot uw werkervaring, trainingen, stages en opleidingen voor zover door uzelf verschaft.
 6. Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is.
 7. Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van uw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris(indicatie), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van u verzamelen, wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt.

B Aanvullend: Op het moment dat u in loondienst voor GGZ Werving gaat werken:
1. Gegevens gerelateerd aan de administratie en/of personeelsadministratie: NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s en indien nodig BSN nummer.
C Van zakelijke relaties:

 1. Wij verzamelen gegevens als één van onze recruitment professionals actief contact zoekt met relaties.
 2. Naam, adres, werkplaats gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en functie.
 3. Contactmomenten en afspraken.

 D Van bezoekers van onze website
1. Met betrekking tot kandidaten:
a) Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat gegevens worden achtergelaten op onze website via een directe inschrijving of via reacties op extern geplaatste vacature-uitingen en/of als u uzelf op een andere wijze bij ons aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
b) Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat digitaal of persoonlijk contact wordt gezocht met (één van) onze recruitment professionals.
2. Met betrekking tot zakelijke relaties:
(Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden);
a) Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website via directe inschrijving en/of als u uzelf op andere wijze aanmeldt (om gebruik te maken van onze dienstverlening).
3. Met betrekking tot bezoekers van onze website:
a) Wij verzamelen persoonsgegevens vanaf het moment dat er gegevens worden achtergelaten op onze website.

II Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van werving- en selectiediensten. Meer specifiek worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

A Voor bemiddelingsdoeleinden: Ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk.

 1. Om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee samenhangen.
 2. Bij het tot stand komen en het onderhouden van een bemiddelingsrelatie.
 3. Voor managementdoeleinden zoals interne managementinformatie, het uitoefenen van audits en controle en voor kwaliteitsdoeleinden zoals het uitvoeren van recruitmentrapportages en sourcingrapportages aan klanten.

B Zakelijke relaties:

 1. Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee samenhangen.
 2. Bij het tot stand komen en het onderhouden van een zakelijke relatie.
 3. Om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 4. Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken.

C Voor bezoekers van onze website:

 1. Wij verzamelen enkel de gegevens van bezoekers die zelf kenbaar hebben gemaakt dat te willen.

 III Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Wij zullen enkel en alleen uw persoonsgegevens doorgeven aan onze opdrachtgever(s) wanneer u daar specifiek uw toestemming voor hebt gegeven. Uw persoonsgegevens kunnen in beperkte gevallen worden doorgegeven buiten Nederland als onze opdrachtgever daar is gevestigd. Daarnaast delen we persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hiertoe wettelijk worden verplicht. Tot slot kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan een assessmentonderaannemer die namens ons opdrachten uitvoert voor de hier genoemde dienstverlening ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering. Dit gebeurt enkel en alleen met uw specifieke toestemming.

IV Hoe lang bewaren we uw gegevens? 


GGZ Werving bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
A Kandidaten:

 1. Om uw toestemming voor het bewaren van uw openbaar verkrijgbare gegevens op een georganiseerde wijze te verkrijgen, werken wij standaard met een bewaartermijn van 1 maand, gerekend vanaf de datum waarop wij u voor het eerst toestemming hebben gevraagd.
 2. Als u toestemming hebt gegeven voor het bewaren van uw gegevens om u optimaal en conform afspraak van dienst te zijn, werken wij standaard met een bewaartermijn van 12 maanden, gerekend vanaf de datum waarop u toestemming hebt verleend.
 3. Aanvullend: Op het moment dat u in loondienst voor GGZ Werving gaat werken, bewaren we uw gegevens tot 24 maanden na einde van uw dienstverband. De financiële data die hieraan verbonden zijn, kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

B Voor prospects en klanten:

 1. Gegevens van medewerkers van prospect-klanten worden 12 maanden bewaard.
 2. Gegevens van medewerkers van klanten worden bewaard gedurende een periode van 5 jaar nadat de laatste opdracht is afgerond; dit om een zorgvuldige nazorg te kunnen leveren.

C Voor bezoekers van onze website:

 1. Als u toestemming hebt gegeven voor het bewaren van uw gegevens, werken we standaard met een bewaartermijn van 12 maanden.

V Kunt u persoonsgegevens inzien, aanvullen of verwijderen?

U kunt altijd verzoeken inzage te krijgen in de gegevens die wij van u bewaren; u kunt desgewenst gegevens wijzigen, rectificeren en aanvullen. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Als u dit wenst, kunt u contact opnemen met onze Privacy Functionaris via privacy@ggz-werving.nl. Verzoekt u ons uw gegevens te verwijderen, dan sturen wij u hiervan een bevestiging per mail waarin de datum van verwijdering is opgenomen. We verwijderen al uw gegevens uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw verzoek, tenzij verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke plicht, onderbouwing van een rechtsvordering of een andere grond uit de AVG.

VI Overige zaken.

GGZ Werving doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Als gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens GGZ Werving diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is GGZ Werving met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Heeft u vragen, opmerkingen, klachten, (vermoeden van) een datalek, ideeën, aanvullingen, klachten over privacy-bescherming of andere vragen hierover, dan kunt u deze direct richten aan privacy@ggz-werving.nl. De Privacy Functionaris van GGZ Werving is Fred R. van Dulken, Directeur.

Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs indien u eerst uw klacht aan GGZ Werving wilt sturen: privacy@ggz-werving.nl.

GGZ Werving behoudt zich het recht om deze Privacy Policy aan te passen. De datum van deze privacy statement is 29 januari 2019. De meest recente privacy statement kunt u vinden op de website van GGZ Werving(www.GGZ-werving.nl).


VII Privacy Statement website FBRC GGZ Werving (GGZ Werving).

GGZ Werving verzamelt en verwerkt gegevens over bezoekers van deze website voor de bedrijfsvoering en om websitestatistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Met deze informatie verbeteren wij de kwaliteit van onze website.

A Algemeen.

De website www.ggz-werving.nl is eigendom van FBRC GGZ Werving (hierna te noemen: GGZ Werving). GGZ Werving houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat informatie over de doeleinden die GGZ Werving bij de verwerking van uw persoonsgegevens nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

B Gegevensverwerking.

GGZ Werving verzamelt en verwerkt gegevens van bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering en voor verzameling van websitestatistieken. GGZ Werving zal de door u verstrekte persoonlijke informatie nooit doorverkopen, verhuren of op andere wijze verstrekken aan derden, behalve aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren; indien GGZ Werving hier wettelijk toe wordt verplicht.

C cookies.

GGZ Werving maakt op haar website gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in het gebruik van onze website, met inbegrip van uw schermresolutie, browserinstellingen, de bezochte pagina’s, vorige en 


volgende websites en de duur van een gebruikerssessie. De informatie die een cookie opslaat, is niet gekoppeld aan uw naam, adres en/of e-mailadres. Toelichting gebruik cookies: Cookies kunnen worden geplaatst door derden waarmee GGZ Werving samenwerkt. GGZ Werving maakt alleen gebruik van web statistische cookies. Hiermee verzamelt GGZ Werving informatie over hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze informatie wordt gemeten met behulp van Google Analytics en stelt GGZ Werving in staat om informatie op de website nog beter af te stemmen op de behoeften van bezoekers. De gegevens worden anoniem verzameld en voor geen ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website. De verzamelde gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

D Verwijzing naar derden.

GGZ Werving maakt op haar website gebruik van links en knoppen die verwijzen naar websites van derde partijen. Zoals de netwerkdiensten FaceBook, Twitter, LinkedIn en Google+. Op het moment dat een bezoeker op een dergelijke link of knop klikt, verlaat hij de website van GGZ Werving en is het cookiegebruik van de derde partij van toepassing. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

E Aanpassingen privacy statement.

Wij behouden ons het recht om deze privacy statement van de website van GGZ Werving aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

F Vragen en informatie.

Als u vragen heeft over de manier waarop de website van GGZ Werving met uw persoonlijke gegevens omgaat, kunt u contact met ons opnemen via privacy@ggz-werving.nl.


VIII Disclaimer

A E-mail.

U kunt ons onder meer bereiken per e-mail. Het transport van e-mailberichten is echter nooit 100% veilig. Door vertrouwelijke en/of gevoelige informatie zonder encryptie per e-mail naar ons te sturen, accepteert u het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

B Garanties.

GGZ Werving biedt de informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar kandidaten, klanten en de internetgemeenschap. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.

C Aansprakelijkheid.

Wij kunnen niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden. In geen geval is GGZ Werving, haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en / of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

D Hyperlinks.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover GGZ Werving geen zeggenschap heeft. GGZ Werving geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat wij de inhoud daarvan sponsoren of onderschrijven.

E Wijzigingen.

De informatie op deze website kan op elk moment door ons worden gewijzigd. We zijn echter niet verplicht om de informatie op de website actueel te houden. Indien u naar aanleiding van de informatie op de website vragen heeft, kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.